Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie mogą ubiegać się o pomoc materialną na pokrycie częściowych kosztów, które związane są z zakwaterowaniem i wyżywieniem. O taką pomoc mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie uczniów, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 800 zł netto.

Dokumenty, które są potrzebne do uzyskania pomocy na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w internacie to:
wniosek o przyznanie pomocy materialnej, oświadczenie o dochodach rodziny z ostatnich trzech miesięcy oraz zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny.

Dofinansowanie na utrzymanie w internacie przyznawane jest na cały rok szkolny. W naszej szkole są przyznawane również stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Warunkiem do otrzymania takiego stypendium jest uzyskanie średniej ocen powyżej 4,50 oraz nienaganna postawa w szkole i internacie. Najzdolniejsi uczniowie są typowani przez wychowawców klas I i II. Uczniowie w drugim semestrze nauki otrzymują stypendium w postaci pieniężnej, w kwocie ustalonej przez Dyrektora Szkoły.

Stypendium prezesa Rady Ministrów może uzyskać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą średnią ocen w szkole.

Wniosek o przyznanie stypendium